Vai a…

News Leaks Global

RSS Feed

22 Maggio 2019

Bixinaus stòricus de Casteddu


Casteddu | Is legendas si sciet tenint sa maìa issoru, de Casteddu si narat chi dd’apat fundada Aristeu, fillu de su dèus Apollo e de sa ninfa Cirene, candu fiat lompiu in Sardìnnia. Segundu cussu contu Aristeu nd’at betiu in s’ìsula sa cassa e s’agricoltura, at apaxiau is pòpulus chi innoi biviant sèmper in gherra intra de issus e, a pustis, at fraigau sa tzitadi de Karalis.

Bixinaus stòricus de Casteddu

Sa stòria narat àteru. Casteddu, cumenti ddi naraus oi a sa tzitadi, fiat connota in s’antigòriu che a Karalis (in capas de kar=roca) e fiat collocada in logu (o logus) diferenti de innui oi ddu at su “Casteddu”.  Scideus chi is pòpulus de epoca pre-nuragica si nci fiant postus a bìviri in is cùcurus chi ingìriant sa tzitadi. Is fenitzius e is cartaginesus, peristanti, preferint sa costera e si nci ponint in is zonas chi oi connosceus cumenti a Santa Igìa e a Tuvixeddu.

Est in Santa Ìgia, ororu de su staini omonimu, chi ddu aiat sa règia de su Giugi de Karalis in su mesuevu, intamis chi cun is romanus santa Ìgia perdit de importu e sa vida si movit conca a su bixinau de Stampaxi.

Is Pisanus, in su 1200, destrossant Santa Ìgia, e in su cùcuru chi sa Giuixissa Beneita ddis dònat fraigant su “Castellum Castri” e ddu ingiriant de una muralla peristanti chi, in peis de su casteddu nascint is bixinaus connotus oi, sa fortalesa si furriat tzentru de sa vida economica e sotziali. Is pisanus ndi pesant finas is turris nòmenadas de santu Francau e de s’Elefanti e  is aragonesus, in segus, fraigant sa de su Lioni asuba de àterus tantu portalis chi sinnànt s’intrada a su casteddu.

Casteddu

Oi, nosu, naraus “Casteddu de Sus” po inditari su bixinau a intru de sa fortalesa e Casteddu po inditari sa tzitadi intrea.

Su bixinau de Stampaxi, chi a s’ora fiat a pagu tretu de sa plàgia o staini de “Peches”, a pàrriri de is stòricus, fiat antis  “Stampeche” e pustis si mudat in Stampaxi. Cussa parti de tzitadi puru fiat ingiriàda de una muralla e ddu aiat dua gennas: sa de s’Àngiulu e sa de santu Miali, elementus oi sparèssius; cussu bixinau puru teniat una turri arta chi si ndi strantaxàt in su tzentru.

S’àteru de is bixinaus stòricus de sa tzitadi est Biddanoa, chi, a cantu narat calecunu stòricu, depit su nòmini suo a is grecus chi dd’aiant postu “Badde Enoe”,  e podet èssere puru ca in cussu logu una borta ddu aiat ortus e domus colonicas innui biviant is messajus.

In cui puru si ndi strantaxàt una turri chi ddi narant di “Castro” e chi at lassau su nòmini a una de is arrugas suas: “bia Incastrus”, sa turri oi calecunu creit chi siat su campanili de sa crèsia de Santu Giagu.

Sa muralla chi ingìriat Biddanoa cùrriat totu a longu de is arrugas chi oi connosceus cumenti a bia Santu Giuanni e bia Garibaldi; po ddu intrari ddu aiat unas cantu gennas a nòmini Romeru e Càvana chi oi funt spàressias.

Su bixinau, chi oi ddi naraus “Marina” si naràt “Leapolis” po èssere ororu de mari. Po ddu intrari ddu aiat cincu gennas mannas naradas: de Santu Augustinu (anca ddu aiat sa crèsia dedicada a su santu e oi su Comunu); de Gesus (anca oi ddu at s’ex maniestu de su tabacu), de su Molu, de Stampaxi e de Biddanoa ca nci lompiant a is cussus bixinaus.

Oi funt totus sparèssias paris a sa muralla, si ddu agatat finas una turri “Turris Leapolae” e un’arrogu s’agatat tambeni incorporau a sa crèsia de santa Eulàlia.

Un’àteru bixinau de Casteddu chi podeus cunsiderari stòricu est su narau oi “sant’Avendrace”, Santa Tènnera po is abitantis, biddixedda nàscia ororu de sa chi fiat sa bia romana (Karalis-Turrem) chi collegàt Portu Turris cun Karalis.

E che a ùltimu nomenaus puru su bixinau de Santu Barzolu, a palas de su conotu oi che Santu Elia, logu innui, anca ddoi fiat unu munastèriu de paras, ndi bogant a printzipiu de su 1800 unu “bànniu penali”, su primu de s’ìsula, cun aintru  unus 1500 presoneris postus a traballari sa terra, allevari animalis e coltivari sa salina manna de sa tzitadi.

® Scritto da: Giovanna Dessì ®

© Articolo protetto da copyright ©

© Contiene il “Diritto Di Corta Citazione” ©

Il sito internet www.newsleaksglobal.com viene costantemente aggiornato dalla redazione online, allo scopo di diffondere l’informazione 

facebook News Leaks Global

Tags:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

About News Leaks